Tìm kiếm
   
DANH MỤC
Tỷ giá vàng
Giá vật liệu xây dựng
Đơn vị Mua
Ha Noi 2200
Ha Dong 20000
Don vi XD01 15000
Sài Gòn 14000
Tỷ giá hối đoái
Đếm số người truy cập
118
CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Coâng ty C phn Lilama 45.4, laø doanh nghip coù ñuû tö caùch phaùp nhaân, haïch toaùn ñoäc laäp, coù con daáu rieâng, toå chöùc vaø hoaït ñoäng theo luaät doanh nghieäp, ñieàu leä cuûa coâng ty coå phaàn. Laø thaønh vieân cuûa Toång coâng ty laép maùy Vieät Nam (LILAMA)

 

1-      Khaûo saùt thieát keá, tö vaán xaây döïng caùc coâng trình coâng nghieäp vaø daân duïng. (ñaëc bieät laø cheá taïo caùc thieát bò thuyû coâng; laép ñaët caùc nhaø maùy thuyû ñieän lôùn, vöøa vaø nhoû)

2-      Tö vaán, thieát keá coâng ngheä caùc daây chuyeàn saûn xuaát: vaät lieäu xaây döïng, giaáy, cheá bieán löông thöïc vaø thöïc phaåm.

3-      Ñaàu tö xaây döïng vaø kinh doanh nhaø ôû.

4-      Xuaát nhaäp khaåu: hoaù chaát, vaät tö, vaät lieäu xaây döïng, thieát bò ñôn leû, thieát bò ñoàng boä, daây chuyeàn coâng ngheä.

5-      Cheá taïo, laép ñaët, söûa chöõa caùc thieát bò naâng, thieát bò chòu aùp, thieát bò loø hôi trung cao aùp, caùc boàn beå chöùa caùc loaïi dung dòch loûng; cung caáp laép ñaët vaø baûo trì thang maùy.

6-      Cheá taïo vaø laép ñaët caùc heä thoáng ñöôøng oáng haï aùp, trung aùp vaø cao aùp (daãn nöôùc, daãn daàu, daãn khí cho caùc coâng trình coâng nghieäp vaø daân duïng.

7-      Xaây laép: Caùc coâng trình coâng nghieäp; caùc daây chuyeàn coâng ngheä maùy moùc; caùc ñöôøng daây taûi ñieän cao theá, trung theá, haï theá; caùc traïm bieán aùp cao theá, trung theá, haï theá

8-      Saûn xuaát vaø kinh doanh caùc loaïi vaät tö kim khí, saét theùp, ñieän maùy, hoaù chaát, vaät lieäu ñieän, maùy moùc thieát bò, phuï tuøng, duïng cuï cô khí, pheá lieäu, xaêng, daàu, môõ, khí ñoát, khí coâng nghieäp, vaät lieäu xaây döïng, ñaïi lyù mua, baùn vaø kyù göûi haøng hoaù.

 

 

 
Tin mớiBộ sưu tập
Tuyển dụng
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4
Xa lộ Hà Nội - Phường Bình Đa - TP.Biên Hòa - Đồng Nai
Điện Thoại: (84-613)838.188 - Fax: (84-613)838.008
Email: lilama454vnn@vnn.vn